IT程序员对于一些单词的正确读音 – xxx单词怎么读系列

YouTube  [ˈjuːˌtjuːb]

Adobe [əˈdəʊbi]

Chrome [krəʊm]

ASCII [‘æski]

amazon [‘æməzən]

WIFI [ˈwʌɪfʌɪ]

integer [ˈɪntɪdʒə]

cache [kæʃ]

access [‘ækses]

Apache [əˈpætʃiː]

archive [‘ɑːkaɪv]

deque [‘dek]

array [ ə’rei ]

safari [sə’fɑːrɪ]

AJAX [ˈeɪdʒæks]

jpg(JPEG) [‘dʒeɪpeɡ]

Retina [ ‘retnə ]

resolved [rɪ’zɒlvd]

resort [rɪˈzɔ:t]

APP [æp]

vue [v’ju:]

scheme [skiːm]

Ubuntu [uˈbuntuː]

LaTeX [ˈleɪtɛx](也可以读作[ˈleɪtɛk] [ˈlɑːtɛx] [ˈlɑːtɛk])

suite [swiːt]

Debian [ˈdɛbiən]

Skype [skaɪp]

avatar [ˌævə’tɑr]

C# (C Sharp)

Mac OS X (Mac OS ten)

Qt (cute)

FIFO ( [‘faifəu],或者读first in, first out)

P2P (p to p)

.NET (dot net)

sudo ( [‘suːduː] )

Xcode ( [eks] code )

参考资料:
知乎 – IT 圈里有哪些经常被读错的词?
github – chinese-programmer-wrong-pronunciation

❤ 点击这里 -> 订阅《PAT | 蓝桥 | LeetCode学习路径 & 刷题经验》by 柳婼

❤ 点击这里 -> 订阅《从放弃C语言到使用C++刷算法的简明教程》by 柳婼

❤ 点击这里 -> 订阅PAT甲级乙级、蓝桥杯、GPLT天梯赛、LeetCode题解离线版